PROGRAM NAUKOWY

Czwartek 6 maja 2021 r.

11:00 Otwarcie Zjazdu

11:05-12:15 Sesja Satelitarna Inhibitory mTOR w leczeniu guzów mózgu u dzieci (cz. I)

Przewodniczący: Wojciech Młynarski

Defekty molekularne szlaku mTOR w patogenezie nowotworów mózgu u dzieci (20’)
Joanna Trubicka

Dyskusja (15’)

Skuteczność i bezpieczeństwo inhibitorów mTOR w leczeniu gwiaździaka podwyściółkowego olbrzymiokomórkowego (SEGA) (20’)
Joanna Trelińska

Dyskusja (15’)

przerwa 5 min

12:20-12:40 Inhibitory mTOR w leczeniu guzów mózgu u dzieci (cz. II)

Sygnał mTOR w guzach mózgu o wysokim stopniu złośliwości: nowa opcja terapeutyczna (20’)
Marta Perek-Polnik

12:40-13:40 Sesja Satelitarna Od mikroangiopatii po ciężki VOD/SOS: praktyczne aspekty diagnostyki i terapii
Przewodniczący: Krzysztof Kałwak

Zespoły uszkodzenia śródbłonka: nie tylko SOS po transplantacjach (20')
Jan Styczyński

Diagnoza czy prognoza? Kliniczne zastosowanie dynamicznych i statycznych objawów VOD/SOS? (30')
Zofia Szmit, Krzysztof Kałwak

Dyskusja (10’)

przerwa 15 min

13:55-14:55 Sesja Naukowa 1 - Jak zapobiec późnym powikłaniom?
Przewodniczący: Maryna Krawczuk-Rybak, Katarzyna Derwich

Od pediatrii do geriatrii, czyli przyczyny i zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się pacjentów po leczeniu przeciwnowotworowym w dzieciństwie (20’)
Maryna Krawczuk-Rybak

Progi i bariery w opiece nad pacjentem po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym w dzieciństwie (20’)
Katarzyna Muszyńska-Rosłan

Ocena narządów zmysłów u wyleczonych z ostrej białaczki limfoblastycznej (10’)
Kinga Kwiecińska


Dyskusja (10’)

przerwa 15 min

15:10-16:10 Sesja Naukowa 2 – Immunoterapia
Przewodniczący: Jerzy Kowalczyk, Ewa Gorczyńska

Immunoterapia w ostrej białaczce limfoblastycznej (25’)
Tomasz Szczepański

Zastosowanie inhibitorów punktów kontrolnych układu odpornościowego w onkologii dziecięcej (25’)
Jan Styczyński

Dyskusja (10’)

przerwa 20 min

16:30-17:30 Sesja Satelitarna Praktyczne aspekty terapii CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej
Przewodniczący: Tomasz Szczepański

Tisagenlecleucel - co wiemy o CAR-T na podstawie badań i rzeczywistej praktyki klinicznej (15’)
Jan Styczyński

Kiedy i jak kwalifikować pacjentów do terapii? (20’)
Krzysztof Kałwak

Zakres, wymogi i znaczenie współpracy między ośrodkami w terapii CAR-T (15’)
Jacek Wachowiak

Dyskusja (10’)

przerwa 30 min

18:00-20:30 Walne Zgromadzenie PTOHDPiątek 7 maja 2021r.

8:15-9:15 Sesja Naukowa 3 - Chłoniaki złośliwe
Przewodniczący: Bernarda Kazanowska, Grażyna Wróbel

Predyspozycje genetyczne do zachorowania na chłoniaki nieziarnicze (20’)
Wojciech Młynarski

Potransplantacyjne zespoły limfoproliferacyjne EBV-zależne (20’)
Elżbieta Latos-Grażyńska

Leczenie chłoniaka Hodgkina u dzieci – doświadczenia Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków w realizacji kolejnych programów EuroNet-PHL w Polsce (10’)
Tomasz Klekawka


Dyskusja (10’)

przerwa 25 min

9:40-10:40 Sesja Naukowa 4 - Ostra białaczka mieloidalna i mieloproliferacje
Przewodniczący: Walentyna Balwierz, Jacek Wachowiak

Nowe strategie leczenia AML u dzieci (15’)
Szymon Skoczeń

BCR/ABL-ujemne nowotwory mieloproliferacyjnej u dzieci i u dorosłych: podobieństwa i różnice (15’)
Jacek Wachowiak

Nowoczesna diagnostyka molekularna nowotworów mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnych (15’)
Zuzanna Kanduła

Dyskusja (15’)

przerwa 20 min

11:00-12:30 Sesja Naukowa 5 - Sesja chirurgiczna
Przewodniczący: Jan Godziński, Piotr Czauderna

Biologia i mechanizmy szerzenia się nowotworów (20’)
Marek Ussowicz

HIPEC – fakty i oczekiwania (20’)
Piotr Czauderna

Nefrektomia częściowa w leczeniu guzów nerek u dzieci - szaleństwo czy metoda? (20’)
Jan Godziński

Kardiochirurg w zespole onkologów dziecięcych (20’)
Anna Tomkowiak

Dyskusja (10’)

przerwa 20 min

12:50-13:50 Sesja Satelitarna Emicizumab - szansą na prawidłowy rozwój fizyczny i społeczny dzieci z hemofilią A
Przewodniczący: Tomasz Szczepański

Miejsce emicizumabu w leczeniu pacjentów z inhibitorem czynnika VIII poddanych immunotolerancji (20’)
Wojciech Młynarski

Zastosowanie Hemlibry u pacjentów po nieudanym ITI (15’)
Grzegorz Dobaczewski

„Uwolniona radość życia” - opis przypadku pacjenta z hemofilią A powikłaną inhibitorem (15’)
Grażyna Karolczyk

Dyskusja (10’)

przerwa 15 min

14:05-15:40 Sesja Naukowa 6 - Powikłania infekcyjne: Program Racjonalnej Terapii Przeciwgrzybiczej Patronat
Przewodniczący: Tomasz Szczepański, Jan Styczyński

Antifungal stewardship (15’)
Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Aktualne rekomendacje postępowania p/grzybiczego (15’)
Krzysztof Kałwak

Oporność na leki przeciwgrzybicze (15’)
Michał Matysiak

Problemy i błędy w terapii p/grzybiczej (15’)
Ninela Irga-Jaworska

Program racjonalnej terapii przeciwgrzybiczej (15’)
Jan Styczyński

Wysokie ryzyko inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych lub kompleksowemu leczeniu onkologicznemu: znacząca rola zakażenia CMV i choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi po transplantacji (10’)
Krzysztof Czyżewski


Dyskusja (10’)

przerwa 15 min

15:55-17:20 Sesja Naukowa 7 - Hemofilia i choroba von Willebranda
Przewodniczący: Anna Klukowska, Tomasz Urasiński

Leczenie hemofilii u dzieci w 2021 (25’)
Anna Klukowska

Personalizacja profilaktyki w hemofilii na podstawie farmakokinetyki (25’)
Tomasz Urasiński

Nowe możliwości leczenia choroby von Willebranda w ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne (25’)
Paweł Łaguna

Dyskusja (10’)

przerwa 15 min

17:35-19:05 Sesja Naukowa 8 - Rzadko występujące nowotwory u dzieci
Przewodniczący: Ewa Bień, Jan Godziński

Część I: Trójgłos onkologiczno-chirurgiczny na temat czerniaka skóry u dzieci:

Diagnostyka czerniaka u dzieci w Polsce i krajach europejskich (15’)
Ewa Bień

Leczenie chirurgiczne czerniaka (15’)
Jan Godziński

Nowe terapie systemowe zaawansowanych stadiów czerniaka (20’)
Katarzyna Kozak

Część II: Terapie celowane w rzadkich guzach u dzieci:

Larotrectinib w leczeniu guzów ntrk (+) u dzieci (15’)
Joanna Stefanowicz

Możliwości terapii celowanej w niezłośliwych guzach rzadko występujących u dzieci (15’)
Małgorzata Krawczyk

Dyskusja (10’)Sobota 8 maja 2021 r.

8:15- 9:45 Sesja Naukowa 9 - Schorzenia hematologiczne nieonkologiczne
Przewodniczący: Michał Matysiak, Mariusz Wysocki

Nowoczesne metody leczenia małopłytkowości u dzieci (20’)
Mariusz Wysocki

Kiedy należy myśleć o chorobie Gauchera u dzieci? (20’)
Michał Matysiak

Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zespołu hemofagocytarnego (20’)
Małgorzata Salamonowicz-Bodzioch

Zakrzepice naczyń mózgowych - diagnostyka, postępowanie przykłady (20’)
Katarzyna Smalisz

Dyskusja (10’)

przerwa 20 min

10:05 – 11:05 Sesja Naukowa 10 – Neuroblastoma
Przewodniczący: Walentyna Balwierz, Bożenna Dembowska-Bagińska

Obecne standardy leczenia Neuroblastoma (20’)
Walentyna Balwierz

Immunoterapia w leczeniu Neuroblastoma – polskie doświadczenia (20’)
Aleksandra Wieczorek

Wpływ aberracji chromosomalnych na wyniki leczenia pacjentów z Neuroblastoma w 3 stopniu zaawansowania bez amplifikacji MYCN (10’)
Aleksandra Wieczorek


Dyskusja (10’)

przerwa 20 min

11:25 – 12:55 Sesja Naukowa 11 - Guzy lite
Przewodniczący: Bernarda Kazanowska, Jarosław Peregud-Pogorzelski

INFORM w materiale Ogólnopolskim (20’)
Bernarda Kazanowska, Iwona Dachowska-Kałwak

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w potworniakach u dzieci (20’)
Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Ewa Iżycka-Świeszewska

Leczenie systemowe w anomaliach naczyniowych u dzieci (20’)
Ewa Bień

Znaczenie predyspozycji genetycznej w rozwoju nowotworów złośliwych u dzieci: badania wieloośrodkowe (10’)
Karolina Krajewska


Kompleksowa diagnostyka molekularna TSC1 i TSC2 oraz korelacja genotyp-fenotyp u polskich pacjentów ze stwardnieniem guzowatym (10’)
Katarzyna Bąbol-Pokora


Dyskusja (10’)

przerwa 20 min

13:15 -14:15 Sesja Satelitarna Zakażenia bakteryjne oraz grzybicze w populacji pediatrycznej – co nowego
Przewodniczący: Tomasz Szczepański

Epidemiologia, diagnostyka i leczenia IFD w populacji pediatrycznej leczonej hematoonkologicznie (25’)
Krzysztof Kałwak

Zakażenia bakteriami wielolekoopornymi u pacjentów pediatrycznych leczonych hematologicznie (25’)
Ninela Irga-Jaworska

Dyskusja (10’)

przerwa 15 min

14:30 – 15:50 Sesja Naukowa 12 - Sesja Młodych Onkologów i Hematologów Dziecięcych
Przewodniczący: Krzysztof Kałwak, Joanna Zawitkowska

Żywienie w onkologii dziecięcej (20’)
Ninela Irga-Jaworska

Postęp w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dzieci w ośrodkach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków w latach 1983-2019 (10’)
Małgorzata Czogała


Czynniki wpływające na wyniki leczenia ostrej białaczki o mieszanym immunofenotypie – raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków (10’)
Olga Zając-Spychała


Zakażenia bakteryjne szczepami wieloopornymi u dzieci i młodzieży leczonych z powodu choroby nowotworowej w Polsce w latach 2012 – 2019 – raport Polskiej Grupy ds. Powikłań Infekcyjnych (10’)
Olga Zając-Spychała


Niwolumab i ipilimumab w leczeniu nowotworów u dzieci: analiza wieloośrodkowa (10’)
Agata Marjańska


Pierwszy w Polsce przypadek rodzinnej erytrocytozy typu 2 (ECYT2). Opis przypadku (10’)
Wioletta Bal


Dyskusja (10’)

przerwa 20 min

16:10 – 17:40 Sesja Naukowa 13 - Nowoczesna diagnostyka dla terapii celowanej
Przewodniczący: Wojciech Młynarski, Szymon Skoczeń

Choroba nowotworowa u dziecka z zaburzeniem naprawy DNA - wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne (20’)
Agata Pastorczak

Mikromacierze a personalizacja leczenia ALL (20’)
Monika Lejman

Co badania omiczne wnoszą do diagnostyki i terapii hematoonkologicznej? (20’)
Małgorzata Dawidowska

Widmo spektroskopii wibracyjnej jako marker diagnostyczny i prognostyczny w nowotworach wieku dziecięcego (20’)
Radosław Chaber

Dyskusja (10’)

przerwa 15 min

17:55 – 18:55 Sesja Naukowa 14 - Nowoczesne formy wsparcia psychologicznego i rehabilitacji
Przewodniczący: Marzena Samardakiewicz, Katarzyna Muszyńska-Rosłan

Opieka psychoonkologiczna nad nastolatkiem leczonym w oddziale onko-hemotologii dziecięcej (25’)
Marzena Samardakiewicz

Pacjent młodociany i młody dorosły w onkologii i hematologii - różnice w leczeniu pediatrycznym i leczeniu dorosłych (25’)
Katarzyna Derwich

Dyskusja (10’)

18:55 – 19:00 Zakończenie Zjazdu
Oznaczenia kolorystyczne Sesji:
Niebieski - Sesje sponsorowane
Czarny - Sesje programowe
Różowy - Prezentacje ustne prac oryginalnych